Przejdź do treści

Rezultaty projektu

PR1 Ramy Kompetencji dla Branż Kulturalnych i Kreatywnych w XXI wieku po pandemii, wyszczególniające i opisujące nowe kompetencje lub innowacje w istniejących, potrzebne PKT po pandemii COVID.


 

Otwórz


PR2 Kurs szkoleniowy, który obejmie kompetencje podkreślone w Ramach Kompetencji dla specjalistów i pośredników z branży twórczej i kulturalnej, obejmujący wymiar przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych w zakresie odporności i innowacji.

Otwórz


PR3 Learning Hub dla profesjonalistów z branży kreatywnej i kulturalnej, w którym można znaleźć elementy, ale także możliwości wymiany z innymi graczami i aktorami sektora ich doświadczeń, know-how, a także dla dostawców szkoleń, aby przyczynić się do wspólnej wiedzy z własnych narzędzi szkoleniowych i metod dla sektora.

Otwórz


PR4 Podręcznik, który pozwala osobom, które będą podchodzić do szkolenia bez wsparcia partnerstwa, być w stanie zaplanować, zorganizować, przeprowadzić sesję szkoleniową indywidualnie lub dla grup. Wartości niematerialne są związane z wpływem, jaki projekt wywrze na główną grupę docelową i innych interesariuszy, którzy mają być zaangażowani, a w szczególności: podnoszenie świadomości na temat potrzeb bardziej przedsiębiorczego i obeznanego z technologiami cyfrowymi Sektora Kreatywnego i Kulturalnego; wzrost kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i wymiaru cyfrowego dla Europejskiego Sektora Kreatywnego i Kulturalnego budowanie wspólnej wiedzy dla pośredników sektora i dostawców szkoleń na temat innowacji wniesionej przez projekt w zakresie kompetencji i oferty edukacyjnej innowacja oferty szkoleniowej dla sektora w zakresie zarówno przedsiębiorczości, jak i umiejętności cyfrowych wkład w europejską debatę na temat roli PKT w gospodarce europejskiej i ich wpływu na społeczeństwo.

Otwórz